O projektu

Název projektu: Harmonizace při opatrování dětí – Harmonisierung bei der Kinderpflege

Výzva: Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika  2007 – 2013

Označení projektu: M00233

Výroční zprávy projektu

V rámci projektu Harmonizace M00233 proběhly v roce 2013 následující akce:

20. 2. 2013 se konala Mezinárodní česko – rakouská konference k zahájení projektu „Harmonizace při opatrování dětí“ – „Dostupnost a harmonizace v péči o dítě v Jihomoravském kraji“Záštitu převzal pan Roman Celý, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje a pan Petr Krčál, radní Kraje Vysočina. Cílem konference bylo zmapovat současnou situaci v této oblasti a zjistit možnosti zapojení alternativních služeb, které by mohly hrát významnou doplňovací roli k mateřskému školství.

V rámci našeho projektu jsme se zúčastnili 14. a 15. 3. 2013 dvoudenního česko-francouzského semináře v Praze. Seminář poukázal mj. na výhody diferenciace zařízení péče o děti při stejných podmínkách pro zřizovatele. Všichni však musí splnit kvalitu poskytování, která je kontrolovaná. Po splnění všech podmínek dostane provozovatel příspěvek od státu i obce a rodiče. Tento systém se stále doplňuje dle potřeb rodičů například kombinace individuální péče (chůvy) s kolektivní (společný den ve středisku pro chůvy). Rodiče, podobně jako u nás, spontánně zakládají miniškolky, kde si o děti pečují navzájem a program i otvírací dobu si tvoří na míru. I tato zařízení dostávají finanční podporu státu a obce a jsou zahrnuta do systému péče o děti.

V dubnu 2013 byla dokončena Studie dostupnosti péče o děti v Jmk, která reflektuje podmínky dostupnosti péče o dítě, ať se jedná například o dostupnost finanční nebo místní. Poukazuje také na zajímavý fenomén určité nedůvěry k alternativním zařízením péče a naopak na vysokou důvěru k síti obecních mateřských škol. Existuje zde tedy potenciál vzájemné spolupráce a hlavně tvorby transparentního systému péče o děti v regionu.

Worskhop “Minijesle a miniškolky”, 21. 6. 2013, workshop, zaměřený na jednu z forem péče o předškolní děti, oba workshopy pořádal Jihomoravský kraj v rámci projektu Harmonizace při opatrování dětí, jehož je partnerem ve spolupráci s hlavním partnerem projektu Společně, o.p.s.

Workshop “Chůvy” , 24. 6. 2013, zabývající se problematikou soukromých poskytovatelů péče o děti – Chův – zajištění péče o děti – seznámení s aktualitami v tomto oboru, možnosti získání autorizace k výkonu povolání Chůva.

Výměnný pobyt v St. Pöltenu, v Dolním Rakousku, 4. 10. 2013, se  v rámci spolupráce s rakouským partnerem Family Business uskutečnil první výměnný pobyt poskytovatelů péče o děti v St. Pöltenu v Dolním Rakousku. Srovnání, jak pracují zařízení péče o děti v Rakousku s tím, jak praxe vypadá u nás. Návštěva “Niederösterreichisches Hilfswerk”, neziskové nestátní organizace, která zajišťuje poradenská centra pro celou spolkovou zemi Rakousko v oblasti: Sociální služby, péče o dítě, péče o seniory, rodinné poradenství, terapie apod. Provozuje linku pro ženy a krizovou linku s nepřetržitým provozem. Zajišťuje také vzdělávání pro denní a mobilní matky (obdoba chův) a jejich následnou kontrolu a spolupráci s nimi. Dalším bodem programu byla návštěva soukromé školky Villa ve St. Pöltenu, která pečuje o děti od jednoho roku věku

14. – 15. 11. 2013 jsme se zúčastnili konference, pořádané MPSV v rámci realizace individuálního projektu „Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě“ .

Výměnný pobyt, 12. 11. 2013 Brno, tentokrát nás do Brna přijeli navštívit hosté z Rakouska pod vedení pana dr. Petera Pitzingera. Necelá třicítka účastníků se věnuje školství či rodinné politice v Dolním Rakousku, a to buď v Zemské školské radě či na obecní úrovni. Dále se zúčastnili zástupci organizace Verein Family Business a také několik technických pracovníků starající se o provoz školských zařízení. Atraktivní program, na jehož přípravě se podílela odborná garantka projektu Mgr. Bc. Růžena Jonášová z odboru školství JMK, byl zaměřen především na systém celodenní péče o děti ve školách. Obdobu české školní družiny totiž na rakouské straně postrádají, a proto naše hosty zajímal především způsob fungování těchto zařízení.

V průběhu celého roku byl aktualizován portál www.spolecnedetem.cz, databáze poskytovatelů v Kraji Vysočina a v Jmk obsahuje cca 950 registrovaných státních i soukromých zařízení i osob, které se touto činností zabývají. Proběhla velká komunikační kampaň projektu, která byla realizována ve dvou etapách duben – srpen a srpen – září. Součástí kampaně byly uvedení spotů na rádiu Petrov, bennerová kampaň na serverech www.kultura-morava.cz, www.kult.cz, www.idnes.cz, zveřejnění inzerce  v titulu Deník, umístění billboardových ploch – 4 ks v Jihomoravském kraji a 2 na Vysočině.

CRR ČR pro NUTS II Jihovýchod (Brno) byly odevzdány Finanční zprávy a Zprávy o pokroku za dvě monitorovací období roku 2012 – 2013, předložené dokumenty byly schváleny.

V příštím roce čeká tým projektu Harmonizace splnění dalších milníků –  2. konference, výměnný pobyt  v Rakousku, 3 workshopy, zpracování souhrnného dokumentu o výsledcích projektu, předložení návrhů legislativních změn v oblasti péče o dítě, dokončení společného portálu www.familyinfo.eu ve spolupráci s partnerem projektu Verein Family Business.

Realizace projektu:  od 5. dubna 2012 do 31. srpna 2014

Mezinárodní projekt, jehož je Společně o.p.s. vedoucím koordinátorem  má za cíl pomoci rodičům v orientaci  při hledání optimální formy péče o jejich dítě včetně alternativních forem v rámci současné české legislativy. Zkušenosti rakouského partnera budou přispívat k podpoře rozvoje různých forem péče o dítě a zároveň napomohou k formulaci návrhů na zákonné úpravy v této oblasti u nás.

Partneři projektu:

Výstupy projektu:

1. Webové stránky – soustředěná nabídka služeb péče o dítě   

Internetové stránky www.spolecnedetem.cz budou obsahovat kompletní informace o službách v oblasti péče o dítě. Tyto internetové stránky budou součástí portálu familyinfo.eu stejně jako rakouské.kinderbetreuung.at

2. Konference a workshopy

Setkání budou reagovat na očekávané legislativní změny v této oblasti, zejména pak řešení otázek souvisejících s parametry těchto zařízení a služeb. 

3. Mezinárodní výměna

Výměna pracovníků  služeb péče o dítě, včetně těch, kteří plánují do této oblasti profesně vstoupit a to z Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Dolního Rakouska. Tato přeshraniční výměna bude probíhat i po skončení trvání projektu.

4. Návrhy legislativních změn

V rámci tohoto opatření budou zpracovány poznatky, které vzešly z diskuzí,  mezinárodních výměn a konferencí v průběhu projektu. Bude obsahovat shrnutí klíčových problémů v oblasti péče o děti s návrhy jejich řešení. Možná řešení budou konzultována s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci možnosti legislativních návrhů.

V rámci projektu Harmonizace M00233 proběhly v roce 2013 následující akce:

20. 2. 2013 se konala Mezinárodní česko – rakouská konference k zahájení projektu „Harmonizace při opatrování dětí“ – „Dostupnost a harmonizace v péči o dítě v Jihomoravském kraji“Záštitu převzal pan Roman Celý, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje a pan Petr Krčál, radní Kraje Vysočina. Cílem konference bylo zmapovat současnou situaci v této oblasti a zjistit možnosti zapojení alternativních služeb, které by mohly hrát významnou doplňovací roli k mateřskému školství.

V rámci našeho projektu jsme se zúčastnili 14. a 15. 3. 2013 dvoudenního česko-francouzského semináře v Praze. Seminář poukázal mj. na výhody diferenciace zařízení péče o děti při stejných podmínkách pro zřizovatele. Všichni však musí splnit kvalitu poskytování, která je kontrolovaná. Po splnění všech podmínek dostane provozovatel příspěvek od státu i obce a rodiče. Tento systém se stále doplňuje dle potřeb rodičů například kombinace individuální péče (chůvy) s kolektivní (společný den ve středisku pro chůvy). Rodiče, podobně jako u nás, spontánně zakládají miniškolky, kde si o děti pečují navzájem a program i otvírací dobu si tvoří na míru. I tato zařízení dostávají finanční podporu státu a obce a jsou zahrnuta do systému péče o děti.

V dubnu 2013 byla dokončena Studie dostupnosti péče o děti v Jmk, která reflektuje podmínky dostupnosti péče o dítě, ať se jedná například o dostupnost finanční nebo místní. Poukazuje také na zajímavý fenomén určité nedůvěry k alternativním zařízením péče a naopak na vysokou důvěru k síti obecních mateřských škol. Existuje zde tedy potenciál vzájemné spolupráce a hlavně tvorby transparentního systému péče o děti v regionu.

Worskhop “Minijesle a miniškolky”, 21. 6. 2013, workshop, zaměřený na jednu z forem péče o předškolní děti, oba workshopy pořádal Jihomoravský kraj v rámci projektu Harmonizace při opatrování dětí, jehož je partnerem ve spolupráci s hlavním partnerem projektu Společně, o.p.s.

Workshop “Chůvy” , 24. 6. 2013, zabývající se problematikou soukromých poskytovatelů péče o děti – Chův – zajištění péče o děti – seznámení s aktualitami v tomto oboru, možnosti získání autorizace k výkonu povolání Chůva.

Výměnný pobyt v St. Pöltenu, v Dolním Rakousku, 4. 10. 2013, se  v rámci spolupráce s rakouským partnerem Family Business uskutečnil první výměnný pobyt poskytovatelů péče o děti v St. Pöltenu v Dolním Rakousku. Srovnání, jak pracují zařízení péče o děti v Rakousku s tím, jak praxe vypadá u nás. Návštěva “Niederösterreichisches Hilfswerk”, neziskové nestátní organizace, která zajišťuje poradenská centra pro celou spolkovou zemi Rakousko v oblasti: Sociální služby, péče o dítě, péče o seniory, rodinné poradenství, terapie apod. Provozuje linku pro ženy a krizovou linku s nepřetržitým provozem. Zajišťuje také vzdělávání pro denní a mobilní matky (obdoba chův) a jejich následnou kontrolu a spolupráci s nimi. Dalším bodem programu byla návštěva soukromé školky Villa ve St. Pöltenu, která pečuje o děti od jednoho roku věku

14. – 15. 11. 2013 jsme se zúčastnili konference, pořádané MPSV v rámci realizace individuálního projektu „Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě“ .

Výměnný pobyt, 12. 11. 2013 Brno, tentokrát nás do Brna přijeli navštívit hosté z Rakouska pod vedení pana dr. Petera Pitzingera. Necelá třicítka účastníků se věnuje školství či rodinné politice v Dolním Rakousku, a to buď v Zemské školské radě či na obecní úrovni. Dále se zúčastnili zástupci organizace Verein Family Business a také několik technických pracovníků starající se o provoz školských zařízení. Atraktivní program, na jehož přípravě se podílela odborná garantka projektu Mgr. Bc. Růžena Jonášová z odboru školství JMK, byl zaměřen především na systém celodenní péče o děti ve školách. Obdobu české školní družiny totiž na rakouské straně postrádají, a proto naše hosty zajímal především způsob fungování těchto zařízení.

V průběhu celého roku byl aktualizován portál www.spolecnedetem.cz, databáze poskytovatelů v Kraji Vysočina a v Jmk obsahuje cca 950 registrovaných státních i soukromých zařízení i osob, které se touto činností zabývají. Proběhla velká komunikační kampaň projektu, která byla realizována ve dvou etapách duben – srpen a srpen – září. Součástí kampaně byly uvedení spotů na rádiu Petrov, bennerová kampaň na serverech www.kultura-morava.cz, www.kult.cz, www.idnes.cz, zveřejnění inzerce  v titulu Deník, umístění billboardových ploch – 4 ks v Jihomoravském kraji a 2 na Vysočině.

CRR ČR pro NUTS II Jihovýchod (Brno) byly odevzdány Finanční zprávy a Zprávy o pokroku za dvě monitorovací období roku 2012 – 2013, předložené dokumenty byly schváleny.

V příštím roce čeká tým projektu Harmonizace splnění dalších milníků –  2. konference, výměnný pobyt  v Rakousku, 3 workshopy, zpracování souhrnného dokumentu o výsledcích projektu, předložení návrhů legislativních změn v oblasti péče o dítě, dokončení společného portálu www.familyinfo.eu ve spolupráci s partnerem projektu Verein Family Business.

V rámci projektu Harmonizace M00233 proběhly v roce 2014 následující akce:

 

V průběhu roku 2014 byl na žádost hlavního partnera prodloužen termín projektu z původního 30. 6. 2014 na 31. 8. 2014.

S velkým zájmem se setkal i poslední 3. výměnný pobyt v rakouském St. Pöltenu 21.3.2014 (návštěva Hilswerk a zařízení péče o děti Wifki), který programově zajistil rakouský partner Family Business. Tyto výměny byly velmi inspirativní a podnětné pro obě strany, českou i rakouskou. Zájem o účast přesáhl plánovaný počet 100 účastníků. Bohužel s kapacitních důvodů nebylo možné všem zájemcům o účast vyhovět. Možnost srovnání nám velmi pomohlo při zpracování závěrečného dokumentu.

25. 4. 2014 se konala v Brně, v hotelu Continental 2. Mezinárodní česko – rakouská konference projektu „Diferenciace v poskytování péče o dítě“ ve spolupráci s partnery projektu. Záštitu převzal náměstek hejtmana JmK Bc. Roman Celý, DiS. Jednotlivé prezentace přednášejících jsou zveřejněny na www.spolecnedetem.cz

20. 6. 2014 zorganizoval partner JmK „Workshop Jmk “Návrhy opatření a změn pro zlepšení situace v oblasti péče o děti v předškolním věku, na státní i regionální úrovni”. Akce se konala v Brně na Krajském úřadě, Žerotínovo nám.

5. – 6. 8. 2014 proběhl závěrečný workshop projektového týmu v Mikulově. Pracovního setkání se zúčastnil hlavní partner a JmK. Byly projednány závěrečné dokumenty projektu – Zpráva o pokroku a Závěrečný dokument projektu. Na programu byla také udržitelnost projektu.

22. 8. 2014 se konaly  v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě dva workshopy „Péče o děti do 3 let“ a „Dětské skupiny“. Pořadatelem je partner projektu Kraj Vysočina. Prezentace přednášejících jsou zveřejněny na www.spolecnedetem.cz.

Pracovní schůzky partnerů se konaly v termínech: s partnerem Family Business 10.4. v Hornu, 30. 4. v St. Pöltenu 7.5.2014 ve Vídni a 12.8.2014 ve Znojmě, s partnerem Kraj Vysočina 19.3.2014, 15.5. 2014, 16.4.2014 a 24.7.2014, s partnerem JmK 28.5.2014 a dále průběžně v rámci činností.

Na základě poznatků a informací z diskuzí konferencí, workshopů a výměnných pobytů byl zpracován Závěrečný dokument, který bude sloužit jako podklad pro jednání krajských zastupitelů s MPSV ČR. Tento dokument je také zveřejněn na portále projektu Harmonizace.

Zajímavou akci pořádalo Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 – konferenci projektu “Péče o děti jako mezigenerační most”.Akce se uskutečnila ve čtvrtek 16.10.2014  ve společenském sále Nuselské Radnice, Táborská 500, Praha 4. Téma –  o předškolní výchově dětí, o legislativě a metodice vzniku miniškolek ( dětských skupin) . Součástí konference byla i distribuce metodiky vzdělávacího kurzu Asistentka v předškolní péči. Za projekt Harmonizace se konference zúčastnila Mgr. Veronika Staňková.

Propojením webových stránek www.spolecnedetem.cz se stránkami rakouského partnera www.kinderbetreuung.at na www.familyinfo.eu byla zajištěna možnost jednoduchého vyhledávání dostupné péče o děti v obou zemích, s možností vyjádření k nabízeným službám. Informace jsou poskytovány dvojjazyčně.

Informační linka je využívána poskytovateli péče o dítě, rodiči i odbornou veřejností. Ve spolupráci s Jmk a Kraj Vysočina zodpovídáme na dotazy, týkající se akcí pořádaných v rámci projektu, umístění nových zařízení do databáze a aktualizací již stávajících, možností vzdělávání v profesních kvalifikacích  Chůva pro dětské koutky a Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Na základě již realizované komunikační kampaně a díky propagaci na konferencích a  workshopech se nám podařilo překročit plánovanou návštěvnost stránek z 9 200 návštěv na 22 524. V dalším období budeme pracovat na možnosti kvalitativního ohodnocení jednotlivých poskytovatelů v naší databázi a jejího dalšího rozšiřování oslovením zejména soukromých poskytovatelů, vzhledem k tomu, že u státních zařízení již existují přesné a detailní databáze. V průběhu celého roku byl aktualizován portál www.spolecnedetem.cz, databáze poskytovatelů v Kraji Vysočina a v Jmk, který obsahuje cca 940 registrovaných státních i soukromých zařízení i osob, které se touto činností zabývají.

CRR ČR pro NUTS II Jihovýchod (Brno) byly odevzdány Finanční zprávy a Zprávy o pokroku za dvě monitorovací období roku 2013 – 2014, předložené dokumenty byly schváleny.

Projektpartner

Medienpartner